Regulamin rezerwacji online w serwisie www.eapartament.pl


1. Zakres usług

Na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz niniejszego regulaminu usługodawca świadczy bezpłatnie na rzecz klientów serwisu usługę polegającą na udostępnianiu pochodzących od podmiotów zewnętrznych ofert wynajmu apartamentów, które obejmują w szczególności informacje w zakresie terminów dostępności apartamentów oraz cen ich wynajmu. Usługodawca umożliwienia klientom serwisu:

 1. zapoznanie się z ofertą wynajmu apartamentu zgłoszoną przez wynajmującego,
 2. dokonanie z wynajmującym rezerwacji świadczenia usługi na zasadach i warunkach określonych w ofercie,
 3. zawarcie z wynajmującym umowy najmu apartamentu na zasadach i warunkach określonych w ofercie.

Usługodawca nie jest pracownikiem, pełnomocnikiem ani pośrednikiem klientów serwisu i wynajmujących.

Świadczenie ww. usługi na rzecz klienta serwisu odbywa się wyłącznie poprzez serwis www.eapartament.pl i w zakresie wynikającym jedynie z niniejszego regulaminu.

 

2. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

Serwis – strona i inne narzędzia udostępniane za pośrednictwem sieci internet, do których prawa przysługują administratorowi, utrzymywane wyłącznie w domenie eapartament.pl, w ramach których:

 1. publikowane są ogłoszenia (oferty) wynajmu apartamentów podmiotów zewnętrznych;
 2. pomiędzy wynajmującym a klientem serwisu może zostać dokonana rezerwacja świadczenia usług w zakresie i terminie wskazanym w ofercie;
 3. pomiędzy wynajmującym a klientem serwisu może zostać zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie i terminie wskazanym w ofercie.

Administrator – Łukasz Trzaskowski, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą SSI – Łukasz Trzaskowski, z siedzibą przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, adres e-mail: ssi@ssi.com.pl, właściciel i administrator serwisu internetowego dostępnego w domenie www.eapartament.pl.

Usługodawca – administrator.

Klient serwisu – zarejestrowana w serwisie osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która za pośrednictwem serwisu:

 1. poszukuje ofert najmu apartamentów lub
 2. dokonuje z wynajmującym rezerwacji apartamentu lub
 3. zawiera z wynajmującym umowę najmu apartamentu.

Konto klienta serwisu - prowadzony dla zarejestrowanego klienta serwisu przez administratora system umożliwiający korzystanie z serwisu, będący także zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane klienta serwisu oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu. Konto klienta serwisu tworzone jest poprzez formularz rejestracji udostępniony w serwisie.

Wynajmujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu i na własne ryzyko działalność gospodarczą, która z wykorzystaniem serwisu oferuje usługi wynajmu apartamentów i zawarła z administratorem umowę w zakresie umieszczania w serwisie ofert wynajmu apartamentów.

Oferta – informacja w serwisie, zamieszczana samodzielnie przez wynajmującego, dotycząca apartamentów, którymi wynajmujący dysponuje w celu ich wynajęcia, wraz ze wskazaniem informacji o okresach ich dostępności oraz cenach najmu w poszczególnych okresach roku kalendarzowego.

Informacja o dostępności – oznaczone datą dzienną terminy, w których apartament może zostać wynajęty klientowi serwisu.

Cena – całkowita kwota stanowiąca cenę najmu apartamentu należna wynajmującemu od klienta serwisu z tytułu zawarcia umowy najmu. Wszystkie ceny podawane w serwisie oraz w korespondencji z klientami serwisu są cenami brutto.

Rezerwacja – zobowiązanie podjęte z wykorzystaniem serwisu przez wynajmującego na rzecz klienta serwisu, że po zapłacie przez niego opłaty rezerwacyjnej oraz dopełnieniu obowiązków wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji, wynajmujący zrealizuje obowiązki wynikające z umowy najmu apartamentu w terminie w niej oznaczonym.

Opłata rezerwacyjna – opłata wynosząca 30% ceny najmu apartamentu w okresie czasu wskazanym przez klienta serwisu.

Potwierdzenie rezerwacji – wygenerowana i wysyłana przez wynajmującego do klienta serwisu informacja stanowiąca potwierdzenie dokonania przez klienta serwisu rezerwacji, zawierająca następujące informacje: dane kontaktowe wynajmującego, dokładny adres zarezerwowanego apartamentu, termin wynajmu, cenę, kwotę wpłaconej opłaty rezerwacyjnej, pozostałą do zapłaty kwotę oraz sposób i termin jej zapłaty.

Regulamin serwisu – regulamin serwisu określający sposób jego funkcjonowania oraz zasady korzystania z serwisu przez klientów serwisu, dostępny pod adresem: www.eapartament.pl/regulamin_serwisu_eapartament.htm

 

3. Osoby uprawnione do korzystania z serwisu

Korzystać z serwisu mogą wyłącznie:

 1. osoby fizyczne, które posiadają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie wystarczającym do zawierania umów w zakresie działalności serwisu,
 2. przedstawiciele osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, umocowani w zakresie wystarczającym do zawierania umów w zakresie działalności serwisu.

 

4. Zasady korzystania z serwisu

Zasady dokonywania rezerwacji apartamentu

4.1  Klient serwisu zainteresowany zawarciem umowy najmu apartamentu zakłada poprzez formularz rejestracji dostępny w serwisie konto klienta serwisu (rejestracja).

4.2  Klient serwisu, zakładając konto klienta serwisu, wypełnia formularz rejestracji dostępny w serwisie, zawierający następujące informacje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, numer telefonu komórkowego, hasło. Klient serwisu, wypełniając formularz rejestracji udostępnia na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w niniejszym regulaminie ww. informacje administratorowi serwisu oraz wynajmującemu.

4.3   Niezbędnym warunkiem zakończenia procesu założenia w serwisie konta klienta serwisu jest obowiązek zapoznania się przez klienta serwisu z regulaminem niniejszego serwisu oraz zaakceptowanie jego treści.

4.4   Klient serwisu, chcąc dokonać rezerwacji poprzedzającej zawarcie umowy najmu, wyszukuje i wybiera, spośród ofert zamieszczonych w serwisie, apartament oraz termin i okres czasu, w którym chce wynająć apartament od wynajmującego, tworzy nowe konto klienta serwisu lub loguje się do konta klienta serwisu utworzonego uprzednio, a następnie za pośrednictwem serwisu, wysyła do wynajmującego zapytanie o możliwość dokonania rezerwacji apartamentu na wskazanych przez sienie warunkach.

4.5  Korzystanie z serwisu przez klienta serwisu, utworzenie i utrzymanie konta klienta serwisu jest nieodpłatne.

 

Zasady dokonywania zapłaty

4.6  W terminie do 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia dostępności wskazanego przez siebie terminu i okresu rezerwacji apartamentu oraz zaakceptowaniu regulaminu najmu apartamentu, celem dopełnienia procesu rezerwacji apartamentu, klient serwisu dokonuje zapłaty opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% ceny najmu apartamentu.

4.7  Zapłata opłaty rezerwacyjnej poprzez serwis dokonywana jest przez system płatności PayU, dostarczany usługodawcy przez podmiot zewnętrzny, będący wyłącznie odpowiedzialnym za zgodne z przeznaczeniem oraz z umową zawartą z usługodawcą działanie systemu płatniczego PayU.

4.8  Warunki i zasady korzystania przez klienta serwisu z systemu płatności PayU określa regulamin udostępniony pod adresem www.payu.pl.

4.9  Klient serwisu, w trakcie procesu rezerwacji, dokonuje poprzez serwis www.eapartament.pl zapłaty opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% wartości ceny. Pozostałą część w wysokości 70% ceny klient serwisu zapłaci w sposób określony w potwierdzeniu rezerwacji przez wynajmującego.

4.10  Po dokonaniu przez klienta serwisu opłaty rezerwacyjnej, na wskazany przez niego w procesie tworzenia konta klienta serwisu adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rezerwacji (voucher). Na ten sam adres klient serwisu może otrzymać wyłącznie od wynajmującego informację o szczegółowych warunkach najmu, sposobie i terminie płatności pozostałej części ceny.

4.11 Opłata rezerwacyjna należna jest wynajmującemu.

4.12  Podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do wystawienia klientowi serwisu przewidzianych odpowiednimi przepisami dokumentów sprzedaży (rachunek, faktura) z tytułu umowy najmu jest wyłącznie wynajmujący.

4.13 Wszystkie ceny wskazane w ofertach publikowanych w serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

Pozostałe regulacje dotyczące zawarcia umowy najmu apartamentu

4.14 Dokonując rezerwacji apartamentu klient serwisu nawiązuje bezpośredni, prawnie wiążący stosunek umowny z wynajmującym.

4.15 Szczegółowe warunki umowy najmu, w tym ewentualne terminy oraz warunki odstąpienia, wypowiedzenia umowy najmu zawartej przez klienta serwisu z wynajmującym, albo warunki zmiany terminu realizacji umowy najmu należą do zakresu ich wzajemnych ustaleń.

 

5. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność administratora

5.1  Administrator obsługuje serwis oraz dokłada starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane jego funkcjonowanie umożliwiając, od strony technicznej, przeglądanie ofert. Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane awariami sprzętu bądź oprogramowania. W każdym przypadku administrator dołoży starań, aby zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.

5.2  Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu serwisu spowodowane okolicznościami, które są niezależne od jego działań, w tym w zakresie w jakim korzysta z usług dostawców zewnętrznych oraz w przypadku oddziaływania siły wyższej.

5.3  W celu rozwijania i doskonalenia serwisu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Administrator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla klientów, w tym celu, o każdej przewidywanej przerwie technicznej zawiadamia klientów serwisu zamieszczając w serwisie stosowną informację najpóźniej na dobę przed wstrzymaniem działania serwisu.

5.4  Administrator nie gwarantuje poprawnego działania serwisu i możliwości dokonywania rezerwacji w oparciu o wszystkie dostępne urządzenia, systemy operacyjne, przeglądarki internetowe i inne oprogramowanie i rodzaje połączeń z siecią internet.

5.5  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną rezerwację apartamentu, w tym w szczególności za błędne wskazanie przez klienta serwisu rezerwowanego apartamentu, błędne oznaczenie terminu rezerwacji. W razie takiego zdarzenia klient serwisu winien niezwłocznie skontaktować się z wynajmującym za pomocą formularza przeznaczonego do dokonywania rezerwacji albo z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji (voucher).

 

Odpowiedzialność wynajmującego

5.6  Umowa najmu apartamentu zawierana jest z wynajmującym.

5.7  Wynajmujący ponosi wyłączną odpowiedzialności za niezgodność informacji składających się na ofertę zamieszczoną w serwisie ze stanem faktycznym. Wynika to z faktu, że wyłącznie wynajmujący jest podmiotem uprawnionym do samodzielnego zamieszczenia ofert w serwisie, jednocześnie jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji dostępności, cen oraz wszelkich informacji dotyczących ofert publikowanych przez niego w serwisie.

5.8  Wynajmujący ponosi wyłączną odpowiedzialności za niedostępność apartamentu zarezerwowanego przez klienta serwisu zgodnie z procedurą wskazaną w regulaminie w związku z nierzetelnym aktualizowaniem informacji o dostępności oraz w związku z wszelkimi innymi okolicznościami.

5.9  Zwrot opłaty rezerwacyjnej lub ceny najmu w wypadkach ustalonych przez klienta serwisu z wynajmującym obciąża wyłącznie wynajmującego.

 

6. Dane osobowe

6.1  Dane osobowe umieszczane w serwisie są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.2  Zakładając konto klienta serwisu wyraża on zgodę na przetwarzanie przez administratora swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji w zakresie niezbędnym do korzystania z serwisu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia dokonanie założenia konta klienta serwisu oraz dokonania rezerwacji apartamentu znajdującego się w ofercie serwisu.

6.3  Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora i wynajmującego w zakresie niezbędnym do należytego dokonania rezerwacji oraz zawarcia i realizacji umowy najmu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej brak uniemożliwia dokonanie rezerwacji apartamentu znajdującego się w ofercie serwisu, a co za tym idzie, zawarcie umowy najmu.

6.4  W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą dane osobowe klientów serwisu jest administrator.

6.5  W zakresie, w jakim dane osobowe klientów serwisu zostaną zgodnie z treścią niniejszego regulaminu przekazane wynajmującemu, celem umożliwienia mu akceptacji rezerwacji oraz zawarcia i realizacji umowy najmu apartamentu, podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest wynajmujący.

 

7. Reklamacje

7.1  Klient serwisu może złożyć reklamację, jeżeli czynności administratora przewidziane w regulaminie nie są realizowane przez administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami regulaminu.

7.2  Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres email: reklamacje@eapartament.pl  lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące klienta serwisu i czynności dokonywane przez niego w serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

7.3   Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.4   Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7.5   Odpowiedź na reklamację wysyłana zostanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez klienta serwisu w procesie zakładania konta klienta serwisu.

7.6   Reklamacje dotyczące umowy najmu apartamentu oraz jej realizacji powinny być kierowane bezpośrednio do wynajmującego.

 

8. Pozostałe informacje

8.1  Klient serwisu wyraża zgodę, na otrzymanie od administratora po upływie terminu objętego rezerwacją apartamentu ankiety, za pośrednictwem której zostanie poproszony o dobrowolne dokonanie oceny usługi najmu zrealizowanej na jego rzecz przez wynajmującego. Udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie umożliwi administratorowi utrzymanie wysokiego poziomu usług oferowanych poprzez serwis.

8.2  Klient serwisu ma możliwość dokonania w serwisie oceny usługi najmu świadczonej na jego rzecz w ramach umowy najmu zawartej za pośrednictwem serwisu.

8.3  Klient serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie od administratora informacji handlowych w zakresie objętym funkcjonowaniem serwisu.

8.4  Administrator czuwa nad poszanowaniem prawa oraz dobrych obyczajów w ramach funkcjonowania serwisu. W związku z powyższym klient serwisu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje zakaz zamieszczania w serwisie treści naruszających prawo, dobre obyczaje oraz dobra osobiste innych podmiotów, co nie wyłącza prawa do konstruktywnej krytyki. Klient serwisu akceptuje, że w przypadku stwierdzenia przez administratora naruszenia zasad wskazanych powyżej, ma on prawo usunąć treści naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.

8.5  W sytuacjach spornych wynikających z realizacji umowy najmu zawartej z wynajmującym, klient serwisu może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

8.6  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
.

 

Postanowienia końcowe

9.1  Usługodawca ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. O zmianie regulaminu administrator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie serwisu oraz, w odniesieniu do posiadaczy konta klienta serwisu, jednoczesne jej przesłanie na adres email klienta serwisu podany przez niego lub w jego imieniu w procesie zakładania konta klienta serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez usługodawcę, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie serwisu. Do rezerwacji dokonanych przed datą zmiany regulaminu oraz procesów rezerwacji niezakończonych przed datą zmiany regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia dotychczasowe.

9.2  Wszelka korespondencja związana korzystaniem z serwisu, w szczególności potwierdzenie rezerwacji, będą kierowane do klienta serwisu na adres poczty elektronicznej podany przez niego lub w jego imieniu w procesie zakładania konta klienta serwisu.

9.3  Wszelkie prawa własności intelektualnej w zakresie funkcjonowania serwisu, jego wyglądu oraz treści przysługują usługodawcy. W związku z powyższym zabrania się kopiowania, udostępniania linków, publikowania, promowania, prezentowania, rozpowszechniania treści, zbywania lub wykorzystywania części lub całości strony w jakikolwiek inny sposób bez wyraźnej, pisemnej zgody usługodawcy.

Quality Guarantee JAKOŚĆ
Bestseller NAJLEPSZA CENA
Guarantee 100% BEZPIECZEŃSTWO
PayU logo Płatności PayU
SSL logo Bezpieczne połączenie
THIS WEBSITE USES COOKIES TO IMPROVE YOUR NAVIGATION.
WHEN BROWSING ON OUR WEBSITE, YOU ARE ACCEPTING COOKIES.